Türk Kardiyoloji Derneği (“TKD”), olarak kişisel verilerinizin korunması ve gizliliğinin sağlanmasına önem veriyor ve konuya en üst düzey hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında işbu bilgilendirmeyi yapmaktayız.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, web sitesini kullanabilmeniz için gerekli olan adınız, mesleğiniz, telefon numaranız ya da benzeri kişisel verileriniz; işbu web sitesinin yer sağlayıcısı olması sebebiyle veri sorumlusu, Türk Kardiyoloji Derneği’ (TKD) tarafından tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve amaçlarla işlenebilecektir.:

TKD:
Adres: Yenibosna Merkez, Nish İstanbul A Blok Kat:8 No:47-48 Çobançeşme, Sanayi Cd. No:11, Bahçelievler - İstanbul
Tel: (0212) 221 17 30 - (0212) 221 17 38
Faks: (0212) 221 17 54
E-Mail: tkd@tkd.org.tr

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, www.turkiyeninkalbi.com web sitesini kullanabilmeniz için gerekli izinlerin verilebilmesi ve kimlik doğrulamanızın yapılabilmesi, hesabınıza erişebilmeniz ve vermiş olduğunuz iletişim araçları ile hesap doğrulamanızın yapılabilmesi gibi web sitesi ve buna bağlı kullanıcı hesabınızla ilgili işlemlerle ilgili olarak ve 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için, 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Web sitesini kullanabilmeniz için gerekli izinlerin verilebilmesi ve kimlik doğrulamanızın yapılabilmesi, hesabınıza erişebilmeniz ve vermiş olduğunuz iletişim araçları ile hesap doğrulamanızın yapılabilmesi gibi Websitesi ve buna bağlı kullanıcı hesabınızla ilgili işlemlerle ilgili olarak gerekli teknik alt yapıların sağlanabilmesi için 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İşbu Aydınlatma Metninin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin (b), (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi tkd@tkd.org.tr e-mail adresinden TKD’ye iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak talebiniz sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, TKD tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıdaki metni okudum, belirtilen tüm konular hakkında ayrı ayrı bilgi sahibi oldum, anlam ve sonuçlarını anladım.
Kişisel verilerimin yukarıdaki amaçlar ve şartlar dahilinde işlenmesini ve 3. Kişilere aktarılmasını kabul ediyorum.