1. Taraflar

İşbu Websitesi Kullanım Sözleşmesi ("Kullanım Sözleşmesi"), Türk Kardiyoloji Derneği (“Dernek”) ile Türkiye'nin Kalbi web sitesi'ne (TK) giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Websitesi'ni kullanmasına yönelik olarak ve web sitesi'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Kullanıcı, TK’ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

2. Tanımlar

Türk Kardiyoloji Derneği (Dernek): www.turkiyeninkalbi.com isimli Site’nin sahibi olan Türk Kardiyoloji Derneği’ni ifade eder.

Türkiye’nin Kalbi: www.turkiyeninkalbi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan TK’ni ifade eder.

İçerik: Sitede paylaşılan tüm görsel, işitsel, yazılı bilgi ile birlikte logo, imza, dosya, müzik gibi kullanıma açık veriler.

Hizmet: Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Dernek tarafından, Websitesi içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı/Üye: TK'ne giriş yapan ve/veya üye olan ve TK'nde sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Eser: TK’nde yer alan metinler, grafikler, işitsel ve görsel öğeler, tasarımlar, resimler, tablolar, videolar, makaleler, yazılar ve diğer tüm içerikler ile birlikte, Websitesindeki yazılımlar, kodlar ve Websitesinin kurulumu ve çalışması için gerekli olan diğer bütün fiziki ve elektronik materyaller_ile diğer eserler ve bunların röprodüksiyonlarını ifade eder.

3. Websitesi ile Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1. Türkiye’nin Kalbi (TK), sağlık profesyonelleri arasındaki etkileşim ve bilgi paylaşımı sağlamak üzere oluşturulan bir bilgi paylaşım web sitesidir. Kullanıcı tarafından beyan edilen, yazılan, aktarılan, kullanılan fikir ve düşünceler ile paylaşılan tıbbi vakalar, yazılı ve görsel/işitsel içerikler, tamamen o kişinin kendi kişisel ve mesleki görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Kullanıcının/üyenin yaptığı paylaşımlar, beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle kullanıcının veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Dernek’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.2. İşbu sözleşmesinin konusu, Websitesi'nde sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.3. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri ile Websitesi içerisinde yer alan, kullanım, üyelik ve Hizmet'lere ilişkin olarak Dernek tarafından yapılmış olan tüm uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları

4.1. Üyelik, TK'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından TK'ne üye olmak için gerekli kimlik ve elektronik posta adresi vb bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. TK'ne üye olmak isteyen ve sağlık profesyoneli ve/veya Dernek üyesi olmayan kişilerin TK kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, doğrudan TK üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

4.3. Dernek, münferiden kendi takdirlerine bağlı olmak üzere, Kullanım Sözleşmesi’ni ve Kullanıcının üyeliğini haklı bir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın tek taraflı sona erdirebilecek, kapatabilecek, askıya alabilecek veya tamamen silebileceklerdir.

4.4. Kullanıcı, TK kullanımı ile ilgili aşağıdaki yükümlülükleri taahhüt ve beyan eder;

• Kullanıcı kaydı yaptığı bilgilerin tam ve doğru olduğunu,
• İletişim bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu,
• Kendi hesabından başka bir kişiye ait izinsiz kişisel veya özel nitelikli veri paylaşmayacağını,
• Otomatik araçlar kullanarak diğer kullanıcılara ait içerikleri veya bilgileri toplamayacağını,
• Hizmetlerden herhangi birini kullanırken mevcut hukuki düzenlemelere, tıbbi ve etik kurallara uygun davranacağını,
• Herhangi bir ticari girişim ya da bireysel kazanç için bilgi toplamak, tanıtım/reklam yapmak, ürün pazarlamak amacıyla hizmetleri izinsiz olarak kullanmayacağını,
• Aksi takdirde doğan ve doğacak tüm maddi ve manevi zarardan sorumluluğun kendisine ait olduğunu, hesabını kapatmadıkça veya kötüye kullanımı bildirmedikçe, hesaplarıyla yapılan her işlemden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Hak ve Yükümlükler

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, TK'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve TK'ndeki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, TK'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2. Kullanıcı, Dernek’in 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca tanımlanmış yer sağlayıcı olduğunu, bu niteliğiyle sitede yayınlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder.

5.1.3. Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü kişilerin haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Dernek’in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara gerek hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Dernek’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.4. Kullanıcı, TK’nde sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususların kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder.

5.1.5. Kullanıcı sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Dernek’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

5.1.6. Kullanıcı, TK’nde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru, mevzuata ve hukuka uygun olduğunu, halkı yanıltıcı içerikte olmadığını; kendisi tarafından web sitesine yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti ettiğini, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.1.7. Kullanıcı, TK’nde yaptığı her işlem ve eylemdeki ve kendisi tarafından yüklenen içeriklere ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.1.8. Kullanıcı, TK’nde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları, listeleri ve burada sayılanlardan başka her türlü içerik paylaşımını Dernek ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarını veya malvarlığını ihlal edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.9. Dernek, Kullanıcı'nın işbu sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

5.1.10. Kullanıcı, "Kullanıcı ismi" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı'nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Dernek’in Kullanım Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

5.2. Dernek’in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. Dernek, TK'nde sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Dernek bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. Dernek’in Kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir. Dernek tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden Kullanıcı sorumlu olur.

5.2.2. Dernek, Kullanıcılar arasında Websitesi üzerinden gerçekleşen ve TK'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya TK'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Dernek tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zamanda ve istediği şekilde erişimden kaldırabilir, Kullanıcı'nın üyeliğine ihbarda bulunmaksızın geçici veya kalıcı olarak son verebilir.

6. Fikri Mülkiyet

6.1. TK’nde yer alan metinlere, grafiklere, işitsel ve görsel öğelere, tasarımlara, resimlere, tablolara, videolara, makalelere, yazılara ve diğer tüm içeriklere, Kullanıcıların yalnızca kendi kişisel kullanımı için, ticari olmayan amaçlarla erişilmesine ve görüntülenmesine izin verilmektedir. Dernek, bu izni istediği zaman ve hiçbir neden göstermeden, önceden uyararak veya uyarmaksızın tek taraflı olarak geri alabilir. TK’nde yer alan bütün içerikler, kısmen veya bir bütün halinde ister 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) kapsamında eser niteliğini haiz olsun ister olmasın, başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu olmak üzere, tüm dünyada fikri mülkiyet yasaları ve Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar ve diğer ilgili mevzuat kapsamında korunmaktadır. Dernek, yukarıda belirtildiği üzere TK içeriğine erişim ve içeriği görüntüleme konusunda verilen sınırlı iznin yanı sıra, Kullanıcılara Eserler ve TK’nde yer alan bütün içerikler hususunda başka bir ayrıcalık ya da hak tanımamaktadır. Eserlerin Dernek’in yazılı izni olmadan röprodüksiyonu, değişimi, dağıtımı, iletimi, yeniden yayımlanması, sergilenmesi, gösterim amacıyla ya da başka herhangi bir amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır.

6.2. Kullanıcıların TK’nde paylaştığı ve kendine ait bilgilerin, tüm içeriklerin ve Eserlerin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını, kişilik haklarını ve/veya başkaca haklarını ihlal etmediğini, başka herhangi bir şekilde mevzuata ve hukuka aykırı olmadığını, taahhüt ve garanti eder. Söz konusu bilgi, içerik ve Eserlerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak her türlü zarardan dolayı hukuki ve cezai sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Kullanıcıların, TK’nde yer alan içerikleri ve/veya eserleri herhangi bir mecrada, zamanda veya şekilde, Eser ve/veya içerik sahibinin ve Dernek’in açık ve yazılı izinlerini almadığı müddetçe paylaşması, çoğaltması, kaynak göstermeksizin alıntılaması, yayması, yayınlaması ya da herhangi bir şekilde TK Kullanıcısı olmayan kişi veya kişilerin bu Eserlere erişimini sağlayıcı ya da kolaylaştırıcı davranışlarda bulunması yasaktır. Kullanıcı, aksine davranışlarından doğabilecek her türlü maddi ve manevi zarardan ve Dernek’e ya da Eser sahibi Kullanıcı’ya karşı yöneltilebilecek tüm taleplerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

6.4. Kullanıcının TK üyeliğinin kendisi tarafından, Dernek tarafından ve/veya başka herhangi bir sebepten sona erdirilmesi, askıya alınması, hesabının kapatılması veya silinmesi hallerinde, Kullanıcının TK’nde paylaşmış olduğu tüm içerikler, TK’nde yayınlanmaya ve Kullanıcıların erişimine açık olmaya devam edecektir. Kullanıcı, içeriklerin yayından kaldırılması talebine ilişkin gerekçelerini Dernek’e yazılı bir biçimde bildirdiği takdirde, Dernek gerekçeleri değerlendirerek içeriklerin yayından kaldırılmasına ya da yayınlanmaya devam etmesine karar verebilir.

6.5. Kullanıcı, TK’nde yer alan içeriklerin, kendi fikri mülkiyet haklarına, kişilik haklarına, kişisel verilere ilişkin haklarına ve/veya başkaca haklarına karşı ihlal teşkil ettiğini, ve/veya intihal teşkil ettiğini Dernek’e yazılı olarak bildirdiği takdirde veya böyle bir durum Dernek tarafından kendiliğinden tespit edildiği takdirde Dernek, ilgili içeriğin yayından kaldırılmasına karar verebilir. Dernek’in ihlale yol açan içeriği paylaşan Kullanıcı’ya karşı mevzuattan ve işbu Kullanıcı Sözleşmesinden doğan diğer tüm hakları saklıdır.

7. Sözleşme Değişiklikleri

Dernek, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, TK'nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. Kullanıcılar, değiştirilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen kısımlarına ve/veya tamamına elektronik olarak onay vermeden Site hizmetlerinden faydalanamayacaktır.

8. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Dernek işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından Dernek’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Dernek’in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

9. Kayıtların Geçerliliği

Kullanıcı, işbu Sözleşme' den doğabilecek ihtilaflarda Dernek’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı TK’ne üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

11. Tebligat Adresleri

Kullanıcının, Dernek’e bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

12. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. Yürürlük

13.1. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

13.2. İşbu Sözleşme, Kullanıcının, üyelik talebine, elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır. Ekler ile işbu Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde işbu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

13.3. İşbu Sözleşme 13 (onüç) madde ve 1 (bir) adet Ek sözleşmeden oluşmakta olup, Kullanıcının TK’nde yer alan Kullanıcı Sözleşmesi'ni onaylaması neticesinde, tarafların serbest iradeleri ile kurulmuştur. Ek sözleşmeler işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

YUKARIDAKİ METNİ OKUDUĞUMU, ANLADIĞIMI, KABUL ETTİĞİMİ VE BU ŞART VE KOŞULLAR DÂHİLİNDE HAREKET EDECEĞİMİ BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.EK - GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1. Dernek, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcılar da Türkiye'nin Kalbi’ni kullanarak işbu Gizlilik Sözleşmesi hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2.İşbu Gizlilik Sözleşmesi, TK’nin tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.

3. Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi Dernek’in birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

4. Dernek’in, Kullanıcı tarafından Türkiye'nin Kalbi üyelik kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi üzerinden e-posta yoluyla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Dernek’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

5. Dernek, Türkiye'nin Kalbi kapsamında Kullanıcı tarafından paylaşılmış olan bilgilere erişebilir. Dernek, bu bilgileri TK’nin kullanımına yönelik olarak yalnızca iştirakçileri ile paylaşacağını taahhüt eder. Kullanıcı da bu bilgilerin TK’nin amacına yönelik olarak kendisi ile iletişime geçilmek için kullanılacağını kabul eder. Dernek, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

6. TK’ndeki sistemsel sorunların tanımlanabilmesi ve çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Dernek gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, Dernek tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir.

7. TK kapsamında elde edilen bilgiler Dernek ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından Kullanıcının kimliği hiçbir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

8. Dernek, TK içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir, anlaşmalı olduğu 3. partilerin tanıtımlarını/reklamlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. Dernek, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer web sitelerinin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

9. Dernek, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

• Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması gereken haller,
• Dernek’in, Kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili haller,
• Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usulüne uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,
• Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.

10. Dernek, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.

11. Dernek tarafından TK içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren Kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, Dernek ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilecektir.

12. Dernek, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü zamanda TK’nde yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Dernek’in değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri TK’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.

13. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, 13 (onüç) maddeden ibaret olup Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

YUKARIDAKİ METNİ OKUDUĞUMU, ANLADIĞIMI, KABUL ETTİĞİMİ VE BU ŞART VE KOŞULLAR DÂHİLİNDE HAREKET EDECEĞİMİ BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.